Sme enviromentálne zodpovedný výrobca

SME ENVIROMENTÁLNE ZODPOVEDNÝ VÝROBCA

Byť environmentálne zodpovedným výrobcom je dôležité nielen z ekologických, ale aj z ekonomických a sociálnych dôvodov. Svojou aktívnou účasťou v systéme RZV, naša spoločnosť AFINIS Group®, prispieva ku skvalitneniu triedeného zberu odpadov v našich obciach a mestách, šetreniu primárnych zdrojov a zlepšeniu životného prostredia, ktoré patrí nám všetkým.

Finančné prostriedky, ktorými sme minulý rok prispeli boli použité na zabezpečenie zberu, prepravy zhodnotenia a recyklácie odpadov z triedeného zberu celkovo od 2 249 990 obyvateľov a od 951 samospráv v celkovom množstve 94 622 ton.

Ako zodpovedná výrobno-obchodná spoločnosť si uvedomujeme, že udržateľný prístup k výrobe zabezpečuje dlhodobú životaschopnosť podnikania a zdravého životného prostredia. Zameranie na environmentálnu zodpovednosť môže podporiť vývoj nových technológií a inovatívnych riešení, ktoré prinesú ďalšie výhody pre podnikanie aj spoločnosť.

Byť environmentálne zodpovedným výrobcom nie je len otázkou etiky, ale aj strategického prístupu, ktorý prináša hmatateľné výhody pre podnikanie, spoločnosť a planétu ako celok. Prepojenie ekonomických, ekologických a sociálnych aspektov vytvára pevný základ pre dlhodobý úspech a udržateľný vývoj.